Novice

Oskrba s pitno vodo , 6. 2. 2018

Zaključeno poračunavanje števnine v Občini Preddvor

Z uveljavitvijo cene omrežnine v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja smo prenehali zaračunavati števnino, namenjeno pokrivanju stroškov vzdrževanja in menjav vodomerov. Uporabniki storitev oskrbe s pitno vodo, ki ste števnino plačevali pred letom 2010, ste bili upravičeni do vračila dela števnine iz neporabljenih sredstev preteklih let. Na računih je bil poračun števnine upoštevan kot odbitna postavka.

Ravnanje z odpadnimi vodami , 6. 2. 2018

Nižje cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Jezersko

Uporabnike obveščamo, da je januarja 2018 prenehal veljati sklep Občine Jezersko o poračunu cen odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2016. Cene storitev in omrežnin odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda bodo od januarja 2018 nižje. Občina Jezersko bo tudi v letu 2018 subvencionirala cene omrežnin za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v višini 60 % za gospodinjske uporabnike in izvajalce nepridobitnih dejavnosti.

Jezersko_foto_Primož_Šenk.jpg

Mestne službe , 6. 2. 2018

Brezplačen prevzem soli za posipanje - februar 2018

Uporabnike komunalnih storitev Komunale Kranj obveščamo, da lahko v zbirnem centru Zarica, brezplačno prevzamejo sol za posipanje. Ob prevzemu uporabnik predloži zadnji račun za komunalne storitve Komunale Kranj, sol pa uporabniki sami naložijo v s seboj prineseno posodo (vedro). V času nizkih zimskih temperatur so vozišča in pločniki lahko poledeneli ter spolzki. Javne površine očistijo in posujejo delavci zimske službe Komunale Kranj, za še večjo varnost pred vhodi, na stopnicah ter dvoriščih, pa lahko uporabniki Komunale Kranj poskrbijo sami.

Obveščanje

Motena oskrba s pitno vodo - prijava

Prijavite se na brezplačno obveščanje o moteni oskrbi s pitno vodo. Poskrbite, da bodo informacije pravi čas prišle do vas. Obvestilo bomo poslali na vaš elektronski naslov oz. SMS v času, ko bo oskrba s pitno vodo prekinjena. Pravočasno vas bomo opozorili tudi na morebitno sanitarno neustreznost vode in potrebne ukrepe.